Park Czechowicki, Ursus Warszawa

Bieg Niedźwiadka – Regulamin

REGULAMIN – VI edycja Veolia URSUS BIEGA – Bieg Niedźwiadka 2019

ORGANIZATOR

1. Organizatorzy:

– Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa, Ul. Wojciechowskiego 35/29 02-495 Warszawa

– Urząd M. St. Warszawa – Dzielnica Ursus 


2. Sponsorami imprezy są
–  projekt współfinansuje Dzielnica Ursus m.st, Warszawy 

– Cetes Cosmetics Poland

– Veolia

– Factory

3. Partnerem imprezy są: 

– OSiR Ursus

4. Partnerem medialnym imprezy są: 

– Dziennik Ursusa

– Nasz Ursus

CEL 
1. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja biegania na terenie ursusa i nie tylko. Wszystko pod hasłem URSUS BIEGA.
2. Mobilizacja lokalnej społeczności do dbania o kondycje fizyczną – URSUS BIEGA
3. Współpraca z organizacjami wspomagającymi najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy Ursus 

TERMIN I MIEJSCE 
1. Bieg Niedźwiadka odbędzie się w terminie  1 czerwca 2019r. 
2. Start i meta biegów umiejscowione będą na bieżni OSiRu ul. Sosnkowskiego 3

PROGRAM

 1. 10:00 – bieg rocznika 2014 na dystansie około 250 (chłopcy)
 2. 10:15 – bieg rocznika 2014 na dystansie około 250 (dziewczynki)
 3. 10:30 – bieg rocznika 2013 na dystansie – 300m (chłopcy)
 4. 10.45 – bieg rocznika 2013 na dystansie – 300m (dziewczęta)
 5. 11:00 – bieg rocznika 2012 na dystansie – 400m (chłopcy)
 6. 11:15 – bieg rocznika 2012 na dystansie – 400m (dziewczęta)
 7. 11:30 – bieg rocznika 2011 na dystansie – 400m (chłopcy)
 8. 11:45 – bieg rocznika 2011 na dystansie – 400m (dziewczęta)
 9. 12:00 – bieg rocznika 2010 na dystansie – 400m (chłopcy)
 10. 10.12:15 – bieg rocznika 2010 na dystansie – 400m (dziewczęta)
 11. 11.12:30 – bieg rocznika 2009 na dystansie – 400m (chłopcy)
 12. 12.12:45 – bieg rocznika 2009 na dystansie – 400m (dziewczęta)


ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegach dziecięcych i młodzieżowych może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub nauczyciela. 

2. Organizatorzy przygotowali pulę 150 numerów startowych.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Niedźwiadka muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić: 

4. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku 

5. Uczestnicy przed startem powinni zapoznać się z mapą przebiegu trasy biegu. 

6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 

7. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC. 

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegu Ursus Biega 2019 Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, klub, rozmiar koszulki. 

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 30 maja 2019r. W dniu 31 maja dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 150 miejsc, zapisy zostaną zamknięte.

3. Bieg jest bezpłatny.

NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji wiekowej biegu medale, dyplom oraz nagrody rzeczowe. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie. Dokładne informacje o nagrodach zostaną ogłoszone na 7 dni przed startem.

2. Uczestnictwo w Biegu Niedźwiadka 2019, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie Biegu Niedźwiadka 2019 uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Biegu Niedźwiadka 2019 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu Niedźwiadka 2019, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników Biegu Niedźwiadka 2019 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu Niedźwiadka 2019 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Niedźwiadka 2019 Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora 

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Niedźwiadka 2019 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: UKS Iskra Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29 02-495 Warszawa, z dopiskiem Bieg Niedźwiadka 2019 – Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje dotyczące Biegu Niedźwiadka 2019 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu Niedźwiadka 2019 będzie ostateczna. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu Niedźwiadka 2019 obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do uczestnictwa w biegu w koszulce, którą otrzyma w pakiecie startowym. 

3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

5. Organizator zapewnia (w razie zwiększenia możliwości organizatora zostanie dopisane)

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.

7. Dyplom za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy na stronie www.ursusbiega.pl

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator